Štampa

Obavijest o izmjenama Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavila je revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 3/17).

Obzirom da je Vlada FBIH usvojila Odluku o izmjeni i dopuni odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/13, 74/14, 94/15, 12/16 i 25/17) prije objavljivanja maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova u BiH ukazala se potreba za usuglašavanjem istih. S tim u svezi, obavještavamo sve zainteresirane strane da je Povjerenstvo Federalnog ministarstva zdravstva za stavljanje i skidanje lijekova sa Listi lijekova u Federaciji BiH izvršilo usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 30.05.2017. godine uzimajući u obzir obaveze iz članka XII Odluke.

O prednjem se informirate radi znanja, do konačnog usvajanja i objavljivanja Odluke o izmjeni i dopuni odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

U prilogu ove obavijesti nalaze se revidirane liste lijekova A i B.

LISTA A

LISTA B