Štampa

Uputstvo za polaganje stručnih ispita

U Federalnom ministarstvu zdravstva stručni ispit polažu sljedeći profili:

- doktori medicine
- doktori stomatologije
- magistri farmacije
- diplomirane medicinske sestre
- diplomirani inžinjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike
- diplomirani inžinjeri medicinske radiologije
- diplomirani sanitarni inžinjeri
- diplomirani fizioterapeuti
- inžinjeri medicinske biokemije
- prvostupnice primaljstva

Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se putem pošte Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br.9. Dodatne informacije možete dobiti radnim danima od 9 do 11 sati na broj telefona 033 207-272.

Neophodna dokumentacija za polaganja stručnog ispita koja se mora dostaviti kod ovog organa je:

- Uredno popunjena prijava koju popunjava zdravstvena ustanova koja je pripravnika primila na staž. (obrazac prijave sastavni dio Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, "Službene novine Federacije BiH" br. 99/21 i 12/22),
- Uredno popunjena i zaključena pripravnička knjižica,
- Ovjerena kopija diplome, a ukoliko je diploma stečena izvan BiH ovjerena kopija nostrifikacije diplome
- Osobni zahtjev kandidata (obavezno naznačiti adresu i broj telefona),
- Osobe koje su mijenjale prezime obavezno dostaviti vjenčani ili rodni list.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA  ZDRAVSTVENE DJELATNIKE KOJI SU STRUČNU PRAKSU OBAVILI U OKVIRU STUDIJA:

- Zahtjev kandidata za polaganje stručnog ispita;
- Ovjerena kopija diplome;
- Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u okviru studija izdatu od strane fakulteta na kojem je kadidat stekao svoje stručno zvanje.

Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 300.00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.