Specijalizacija

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika ("Službene novine Federacije BiH, broj 75/20).

Temeljem članka 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti specijalizacija, odnosno subspecijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku koji ima izdato odobrenje za samostalan rad, te koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse koji dodjeljuje specijalizaciju i koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita. Zahtjev za odobrenje specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, podnosi zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa zajedno sa osobnim zahtjevom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog suradnika, sukladno članku 14. naprijed navedenog Pravilnika.

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, Federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

Prijave za odobrenje specijalizacije i subspecijalizacije, kao i prijave za polaganje specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita dostavljaju se putem pošte Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br. 9.

Dodatne informacije možete dobiti radnim danima od 9 do 11 sati na broj telefona 033 207-272.

Odobravanje specijalizacija odnosno subspecijalizacija na lični zahtjev

Troškovi obavljanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža, po osnovu Pravilnika o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subsecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/10), iznose 9.600 KM. S tim da se prva rata u iznosu od 4.800 KM uplaćuje prilikom odobravanja specijalizacije, a druga rata u iznosu od 4.800 KM u završnoj godini specijalizacije odnosno subspecijalizacije. Troškovi polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita se posebno plaćaju, a iznose 1.000 KM.