Strategije i politike

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23.12.2016. godine donijela Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021. 

Rezolucija o dijabetesu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici održanoj 15.11.2012.godine donio je Rezoluciju o dijabetesu.

Strategija o rijetkim bolestima FBIH 2014-2020

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine dala saglasnost na Strategiju o rijetkim bolestima Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2020. godina), koja je izrađena uz podršku Ureda Evropske komisije za BiH.

Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017.

Na 75. sjednici, koja je održana 11.3.2013. godine Federalna vlada usvojila je Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za period od 2013. do 2017. godine.

Ciljevi Strategije su unapređenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju. Zadaci su i adekvatnija priprema djece za školu, kao i unapređenje zdravlja, prevencija, ponašanja i napredovanja školske djece.

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH

Na 72. sjednici održanoj 24. januara 2013. godine Vlada Federacije BiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unapređenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu potporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcionih planova i programa za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne pravce djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo snabdijevanje hranom, te unapređenje sistema praćenja i evaluacije.

Politika i Strategija za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH (2012-2020.)

Na 46. sjednici održanoj 19. aprila 2012. godine Vlada FBiH prihvatila je Prijedlog politike i strategije za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH za period 2012.-2020. godina. Strategijom se utvrđuju pravci djelovanja koji će osigurati uspostavljanje sistema za promociju mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja, rano otkrivanje i djelovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju i oporavak, te redukciju stigme i diskriminacije.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH 2012-2020

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na 10. sjednici održanoj 28.03.2012. godine usvojio Prijedlog Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH 2012-2020. godina.Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi predstavlja kontinuitet postojećih zdravstvenih strategija koje dopunjuje i objedinjuje i predstavlja instrument za mobilizaciju svih relevantnih činilaca društva u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja stanovnika FBiH.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi predstavlja kontinuitet postojećih zdravstvenih strategija koje dopunjuje i objedinjuje i predstavlja instrument za mobilizaciju svih relevantnih činilaca društva u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja stanovnika FBiH. 

Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH

Vlada Federacije BiH je na 157. sjednici, održanoj 21. septembra 2010. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na dokument Strategija unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji BiH.

Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH

“Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018. Dokument je izrađen tokom 2007. godine od strane radne grupe koju je uspostavilo Federalno ministarstvo zdravstva.

Dokument se temelji na analizi osnovnih funkcija sistema: savjesno upravljanje, finansiranje, resursi u zdravstvu i pružanje usluga, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Svrha dokumenta je jasno definisanje vizije i ciljeva za razvoj savremenog, kvalitetnog, racionalnog i gospodarski održivog zdravstva, što prema ocjenama mnogih domaćih i međunarodnih stručnjaka podrazumijeva uspostavu integrirane zdravstvene zaštite uz istovremenu učinkovitu kontrolu kvalitete i potrošnje, te odgovorno upravljanje raspoloživim resursima. Samo izgradnja ovakvog zdravstvenog sistema može voditi ka potpunom psihičkom i fizičkom blagostanju, te stvoriti pretpostavke za poboljšanje socijalnog statusa pojedinca što onda predstavlja osnovu za ekonomski razvoj društva.

Koncept razvoja zdravlja ima mnogo sličnosti sa ekonomskim razvojem. Oba pomenuta procesa su rezultat aktivnosti koje uključuju mnoge sektore društva, kao i populaciju u cjelini, kroz individualne i kolektivne odluke i akcije. Interesantan je podatak da se doprinos medicinskih usluga dobro razvijenog zdravstvenog sistema poboljšanja zdravlja stanovništva procjenjuje na svega 10%, a ostatak je rezultat rada drugih sektora.

U ovom dokumentu navedeni su ključni principi kojima ćemo se voditi prilikom implementacije strateškoga plana kao i opći i specifični ciljevi koje želimo postići u predviđenom roku. Potpuniji pregled stanja u oblasti samoga zdravstva, ali i u okruženju koje utječe na zdravlje, te nalaz karakteristika i problema na koje će se odnositi reforme zdravstvenog sistema, se nalazi u dokumentu situacione analize, koji je izradila radna grupa, kao dio aktivnosti na identificiranju područja i prioriteta na koje je potrebno usmjeriti pažnju, a koji se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

NAPOMENA: Važenje Strateškog plana je produženo do kraja 2020. godine na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17). Članom 37. stav (1) Zakona, koji je usvojen 2017. godine, utvrđuje se da „postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na snagu novog ciklusa planiranja sukladno odredbama člana 27. ovog Zakona“. Novi ciklus planiranja treba da obuhvati period od 2021. do 2027. godine.