Zabrana pušenja: Pitanja i odgovori

PROSTOR ZA PUŠENJE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

- Da li je u prostorima za pušenje dozvoljeno posluživanje pića?

Pravilnikom o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja propisano je da vlasnik ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.
U prostoru za pušenje u ugostiteljskim objektima ne smije se konzumirati hrana, dok je konzumiranje pića dozvoljeno. 
Konačna odluka o tome da li će i gdje biti uvedeni izuzetci jeste na vlasnicima ugostiteljskih objekata. 
Uzimajući u obzir zdravstvene interese svojih zaposlenika, kao i vlastite ekonomske interese, ukupnu površinu uslužnog prostora, vlasnici objekta donose Odluku i o tome da li će se u posebnim prostorima za pušenje moći posluživati piće gostima od strane konobara, odnosno da li će prostor biti isključivo pušački (uz mogućnost samo konzumacije pića, ali ne i posluživanja gostiju od strane konobara).

- Tko obavlja nadzor u objektima koji na temelju kvadrature prostora za posluživanje ostanu u potpunosti pušački? Sanitarna ili zdravstvena inspekcija?

Nadzor vrši sanitarni inspektor.
Zdravstveni inspektor vrši nadzor samo glede Odluke o dozvoli pušenja koju donosi vlasnik ugostiteljskog objekta s obzirom da se prilikom donošenja ovakve odluke moraju uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača. 

- Tumačenje članka 7. stav (5) pojam ''pravilnik ugostiteljskog objekta''

Odluka o dozvoli pušenja u smislu izuzetaka iz članka 7. Zakona donosi se sukladno Zakonu, Pravilniku o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, kao i sukladno internim pravilnicima, između ostalog, i ugostiteljskih objekata. Dakle, ovdje se misli na interne pravilnike ili druge propise ugostiteljskog objekta koji moraju biti usklađeni sa Zakonom i federalnim Pravilnikom, a u kojima će se utvrditi površina prostora i prostorije za pušenje u odnosu na veličinu objekta, odgovornosti za poštivanje obveza koje proističu iz izuzeća od zabrane pušenja, obveze glede redovitog održavanja ventilacijskog sustava, periodične zamjene ugrađenih filtera i sl.

-  Da li ugostiteljski objekat koji je odredio prostor za pušenje treba donijeti i ''odluku o zabrani pušenja'', koju će nadzirati sanitarni inspektor, kao i ''odluku o dozvoli pušenja'' koju će nadzirati zdravstveni inspektor?

Vlasnici onih ugostiteljskih objekata, koji budu ispunjavali uvjete iz Pravilnika, te koji imaju i pušački i nepušački prostor, obvezni su o tome donijeti odgovarajuće odluke: ''Odluku o zabrani pušenja'' s jasnom naznakom prostora na koji se ta odluka odnosi, te ''Odluku o dozvoli pušenja'' za onaj dio prostora na koji se ta odluka odnosi. Navedene odluke moraju biti istaknute u objektu. Osim toga, Pravilnikom su propisane jasno vidljive oznake koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja, te grafičke oznake dozvole pušenja i teksta koji glasi: ''Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje'' i "Zabranjen ulazak i boravak osoba mlađih od 18 godina“.

- Da li će se vlasnici objekata moći opredijeliti da li će ugostiteljski objekat u cjelini biti ''pušački'' ili ''nepušački''?

Pravilnikom je regulirana i ova opcija, ali samo za ugostiteljske objekte površine do 50 kvadratnih metara i u kojima se isključivo poslužuje piće. Vlasnik ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta (površine do 50 kvadratnih metara) moći će cijeli uslužni prostor odrediti prostorom za pušenje, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja, uz ispunjavanje i ostalih uvjeta iz Pravilnika koji se odnose na uvjete ventilacije. 

RESTORANI

- Da li će pušenje biti dozvoljeno u posebnim prostorima za pušače, u objektima u kojima se poslužuje hrana (restoranima) ili je u istima u potpunosti pušenje zabranjeno?

Pušenje će biti dozvoljeno u svim onim ugostiteljskim objektima u kojima će se moći osigurati posebni prostori za pušenje, shodno odluci vlasnika/korisnika objekta, pa tako i restoranima, uz obvezu ispunjavanja svih potrebnih uvjeta iz Pravilnika. Napominjemo da se u tim slučajevima u prostorima za pušenje ne smije posluživati, kao ni konzumirati hrana.

UGOSTITELJSKI OBJEKTI U TRŽNIM CENTRIMA

- Da li je moguće napraviti poseban prostor za pušenje u ugostiteljskom objektu koji se nalazi unutar tržnog centra?

Vlasnici svih onih ugostiteljskih objekata koji budu ispunjavali uvjete propisane Pravilnikom, moći će osigurati poseban prostor za pušenje i u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u sklopu tržnih centara. Posebnu pažnju treba, dakako, posvetiti i ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/09), kao i uvjetima propisanim u privicima A i B (koji su sastavni dio tog pravilnika).


PROSTORIJA ZA PUŠENJE U:

o SLUŽBAMA I ODJELIMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZDRAVSTVENIM  USTANOVAMA, 

o USTANOVAMA KOJE PRUŽAJU PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU OSOBAMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA, 

o USTANOVAMA ZA PALIJATIVNU NJEGU, 

o USTANOVAMA ZA NJEGU STARIJIH OSOBA I 

o USTANOVAMA NAMIJENJENIM ZA IZDRŽAVANJE KAZNE

- Po kojoj osnovi zdravstveni inspektor naređuje određivanje posebne prostorije za pušenje u zdravstvenim ustanovama? Zašto naređivati određivanje prostorije, ako je ovlašten da zabrani pušenje?

Članak 7. Zakona uređuje slučajeve na koje se ne odnosi zabrana pušenja, a zbog prirode mjesta i prostora, te određenih preporuka Vijeća Europe s tim u svezi. Naime, ovim člankom pušenje je dozvoljeno korisnicima usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone. Dakle, izuzeće se odnosi samo na službe i odjele za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, a ne na sve zdravstvene ustanove. Zbog prirode mentalnih poremaćaja, a prema preporukama Vijeća Europe, određene zabrane nije moguće provesti kod ove kategorije pacijenata, a što se moralo uzeti u obzir kod donošenja Zakona. S tim u svezi, nadležni inspektor može narediti određivanje posebne prostorije za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama ukoliko takva prostorija nije određena, kako pacijenti – osobe s mentalnim poremećajima ne bi upotrebljavale duhan i duhanske proizvode u svim prostorima ustanove.

PROSTOR ZA PUŠENJE U ZRAČNIM LUKAMA

- Ko donosi odluku da se u zračnoj luci određuje prostor za pušenje, odnosno gdje je pušenje dozvoljeno?

Člankom 8. Pravilnika propisano je da Odluku o dozvoli pušenja u zračnoj luci donosi ravnatelj ili druga odgovorna osoba zračne luke po ovlaštenju ravnatelja, a suglasno internom pravilniku o posebnom prostoru za pušenje, koji zračna luka donosi sukladno članku 7. stavku (5) Zakona. 

Čl. 6. i 7. Pravilnika detaljno su propisani uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje u zračnoj luci. Važno je naglasiti da:

- površina prostora ne smije biti manja od 10 m² i veća od 50 m², i 

- da, ukoliko zračna luka ima više prostora za pušenje, ukupna površina prostora za pušenje ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine tog javnog prostora. 

ZAKON I PRAVILNIK

- Članak 41. - što se podrazumijeva pod usklađivanjem rada s odredbama ovog zakona? Da li to znači da se u navedenim objektima zabrana pušenja počinje u potpunosti primjenjivati s danom primjene ovog Zakona, a da se posebne prostorije za pušenje mogu odrediti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa, ili se zabrana pušenja uz dozvolu u posebnim prostorijama, počinje primjenjivati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa?

Zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe počela se primjenjivati šest mjeseci od početka primjene Zakona, odnosno od kraja studenog prošle godine. 

U objektima u kojima postoje izuzeća od zabrane pušenja (ugostiteljskim objektima, službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, te zračnim lukama) primjena ograničene zabrane pušenja počinje najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, odnosno do kraja 2024. godine. Ponavljamo da se u navedenim objektima mogu uspostaviti posebne prostorije za pušenje sukladno Pravilniku, odnosno da se ugostiteljski objekti do 50 kvadratnih metarta mogu odrediti da li će u potpunosti biti pušački ili nepušački. 

Naime, nakon stupanja na snagu navedenog Pravilnika, vlasnici/korisnici/ravnatelji svih objekata u kojima će biti dozvoljeno imati prostoriju za pušenje, i oni u kojima će pušenje biti dozvoljeno, imat će dovoljno vremena (6 mjeseci) za osiguranje prostora i prostorija za pušenje sukladno tom podzakonskom aktu. Usklađivanje rada podrazumijeva i donošenje internog pravilnika o prostoriji/prostoru za pušenje, odluke o dozvoli pušenja, izvođenje građevinskih i mašinskih radova potrebnih za ispunjavanje svih uvjeta iz pravilnika, prilagođavanje poslovanja izmjenama i sl. U ovom razdoblju prilagodbe u odnosu na odredbe Pravilnika, inspekcijski organi ne mogu izricati sankcije u objektima u kojima postoje izuzeća od zabrane pušenja.

- Šta podrazumijeva da se kod donošenja Odluke o posebnom prostoru za pušenje uzimaju u obzir zdravstveni interesi nepušača?

Odluku o dozvoli pušenja u smislu st. (1), (2) i (3) članka 7. Zakona donosi vlasnik, ravnatelj ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno zračne luke, sukladno uvjetima iz Pravilnika, ali ipak i sukladno vlastitim interesima/uvjerenjima/ciljevima. Kod donošenja ovih odluka vlasnik, ravnatelj ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno zračne luke vodi računa o svojim zaposlenicima, o dobnoj strukturi svojih korisnika usluga, zaštiti njihovog zdravlja i sl. Nadzor nad ovom Odlukom, njenim obrazloženjem i donošenjem, ima isključivo samo zdravstveni inspektor.

- Zašto nije donesen zakon na državnom, već je na entitetskoj razini?

Sukladno Ustavu BiH zakoni iz područja zdravstva se donose na entitetskoj razini. 

- Članak 2. Zakona - Da li je dozvoljena uporaba bezdimnih duhanskih proizvoda u zatvorenim prostorima?

Članak 2. Zakona sadrži detaljne definicije duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kao i definiciju same radnje pušenja kojom je isto definirano kao radnja koja dovodi do sagorijevanja duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, a kojom se stvara dim koji se oslobađa izravno u zrak i udiše ga osoba koja izvršava ove radnje. Duhanski proizvodi za pušenje su svi duhanski proizvodi, osim bezdimnih duhanskih proizvoda čija uporaba sukladno zakonu ne uključuje postupak izgaranja. U iste spada i duhan za žvakanje, šmrkanje i duhan za oralnu uporabu. U bezdimne duhanske proizvode, Zakon ubraja i nesagorijevajući duhan koji se upotrebaljava putem udisanja aeorosola od zagrijanog duhana, ali bez sagorijevanja. Naprijed navedeno znači da se uporaba svih onih proizvoda, koji prema karakteristikama iz Zakona spadaju u bezdimne duhanske proizvode, te nesagorijevajući duhan, ne može nazvati radnjom pušenja, pa se samim tim zabrana na iste ne može ni odnositi. Dakle, uporaba bezdimnih duhanskih proizvoda jeste dozvoljena u zatvorenim prostorima.

INSPEKCIJA  

- Član 23. stav (4) točka d) -ulazna vrata- Da li se utvrđeni radijus od 100 metara određuje/odnosi na ulazna vrata u objekat školskih ustanova ili na ulaz u dvorište školskih ustanova (školske kapije), te da li podrazumijeva ulaze i u ostale objekte u kojima se izvodi određeni oblik nastave? Da li se termin ''ulazna vrata'' u pomenutom članu odnosi samo na vrata koja koriste učenici ili i na vrata koja koriste nastavno i drugo osoblje kao službeni ulaz, u slučajevima kada ustanova ima više ulaza?

Zakon zabranjuje prodaju duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manjem od 100 metara. Pojam ''ulazna vrata'' odnosi se na glavni ulaz ustanove, određen kao takvim internim pravilnikom ustanove. Kad je u pitanju jasnije preciziranje utvrđenih radijusa od 100 metara, skrećemo pažnju da se na rad nadležnih inspekcija Federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove glede vođenja inspekcijskog nadzora, shodno primjenjuju odredbe propisa o inspekcijama u Federaciji i propisa o upravnom postupku. 

- Članak 35. Zakona: Da li se vlasnik/korisnik prostora i zadužena osoba mogu kazniti ako nisu osigurali provođenje zabrane pušenja, nisu postavili grafički znak zabrane pušenja, odnosno nisu uklonili pepeljare za odlaganje pepela (obveza iz članka 6. st. (1) do (3)). 

Članak 35. propisuje novčane kazne za prekršaje iz čl. 5., 6. i 7. Zakona. Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani uporabu duhanskih proizvoda sukladno članku 5. stavak (1) Zakona kojim se pušenje zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu. Također, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za ovaj prekršaj u iznosu od 300 KM do 1.000 KM (npr. osoba koju je vlasnik ugostiteljskog objekta imenovao za odgovornu osobu za praćenje zabrane pušenja; također to može biti osoba zadužena za poslovanje ugostiteljskog objekta i sl.). 

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM kaznit će se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, kao i osoba zadužena za poslovanje ugostiteljskog objekta, koji propusti izvršiti radnje propisane člankom 6. st. (4), (5) i (6). Nadalje, u članku 6. jasno je definirano osiguranje provedbe zabrane pušenja, tko je iste obvezan osigurati, te na koji način (mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst koji glasi: "Zabranjeno pušenje", ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela).

Također, ukoliko vlasnik/korisnik prostora propusti izvršiti zakonom propisane radnje za osiguranje provedbe zabrane pušenja nabrojane u članku 6. (opomenuti gosta, uskratiti uslugu, zatražiti od osobe da napusti prostor, kontaktirati nadležni organ), kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

- Članak 33. Zakona:  Koje su ovlasti sanitarnih, a koje zdravstvenih inspektora glede zabrane određivanja prostorija za pušenje? 

Kantonalni sanitarni inspektor ima ovlasti da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona, odnosno u svim zatvorenim javnim prostorima (ugostiteljski objekti, javne i privatne ustanove itd.).

Federalni i kantonalni zdravstveni inspektor ima ovlasti da da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno ovom zakonu i propisima donesenim temeljem ovog zakona samo u zdravstvenim ustanovama.

- Kako prijavljivati nepoštivanje zakona nadležnim inspekcijama, pogotovo u večernjim satima, s obzirom na manjak kadra u inspekcijama? Da li će biti uvedeni dežurni telefoni? 

Na rad nadležnih inspekcija Federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove glede vođenja inspekcijskog nadzora, shodno se primjenjuju odredbe propisa o inspekcijama u Federaciji i propisa o upravnom postupku (čl. 34). Nadležne inspekcijske uprave jedine su ovlašćene da donesu odluku o načinu organiziranja svog rada glede praćenja primjene Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

- Kako da inspektor izvrši legitimaciju stranke koja puši u objektu ako odbija da preda osobnu kartu ili je u alkoholiziranom stanju? 

Na rad nadležnih inspekcija Federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove glede vođenja inspekcijskog nadzora, shodno se primjenjuju odredbe propisa o inspekcijama u Federaciji i propisa o upravnom postupku. 

- Koja inspekcija je stvarno nadležna da vrši inspekcijski nadzor za pružanje usluge - uporaba duhana za vodenu lulu, te na osnovu kojih materijalno-pravnih propisa se vrši inspekcijski nadzor i nalažu mjere o otklanjanju navedenih nedostataka?

Članak 2. Zakona definira sve duhanske i ostale proizvode za pušenje, a na koje se primjenjuju odredbe Zakona, te je istim obuhvaćena i vodena lula, koja podrazumijeva nargilu, hookah i šišu, kao naprava za pušenje kod koje dim prolazi kroz posudu s vodom i hladi se prije udisanja kroz savitljivo crijevo. S tim u svezi, posebno napominjemo da je pojam „duhan za vodenu lulu''  - duhanski proizvod koji se može upotrebljavati putem vodene lule i smatra se duhanskim proizvodom za pušenje. Navedena definicija usklađena je s odredbama Direktive 2014/40/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ.

Nadzor nad primjenom Zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove, putem nadležnih kantonalnih inspektora. Kantonalni sanitarni inspektor je nadležan da zabrani uporabu duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u zatvorenim javnim prostorima,  da zabrani određivanje posebne prostorije za pušenje suprotno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. U slučaju da osoba ne ispoštuje zabranu pušenja i nakon što vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno postupi po ovlaštenju, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ, tj. kantonalnog sanitarnog inspektora. Dakle, kantonalni sanitarni inspektor je nadležan za provedbu čl. 5., 6., 7. st. (1), (2) i (3), dok su nadležnosti zdravstvene, tržišne i inspekcije rada nadalje definirane čl. 8.-25. Zakona.Također, zakonom su detaljno utvrđene sve mjere koje poduzimaju nadležne inspekcije, kao i izricanje kaznenih odredbi. 
Napominjemo da u nadležnost ovog ministarstva ne spadaju primjena i praćenje propisa iz područja ugostiteljske djelatnosti, niti vršenje inspekcijskog nadzora glede iste. 

- Ako je isključiva nadležnost zdravstvene inspekcije nadzor nad zdravstvenim ustanovama, zašto ista vrši nadzor u ostalim objektima u vezi s odlukom i prostorom za pušenje? (članak 7. stavak 4. i 5.)

Nadzor zdravstvenog inspektora glede objekata koji nisu zdravstvene ustanove, podrazumijeva isključivo i samo nadzor glede donošenja Odluke o dozvoli pušenja koju donosi vlasnik, ravnatelj ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, ustanove, odnosno zračne luke, s obzirom da se prilikom donošenja ovakve odluke moraju uzeti u obzir interesi i zdravstvene potrebe nepušača.

- Koja inspekcija rada je nadležna? Da li pod inspekcijom rada mislite na inspekciju rada za oblast zaštite na radu ili inspekciju rada za oblast radnih odnosa?

Nadležni su Federalni i kantonalni inspektori rada sukladno članku 33. stavak (1), točka b) Zakona.