Rodno zasnovano nasilje

Rodno zasnovano nasilje je kršenje ljudskih prava žena. Prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, države su dužne da spriječe, istraže i procesuiraju njegovo kršenje i da pruže ženama žrtvama zaštitu, potporu i nadoknadu. Ova obveza uključuje i dužnost da se poboljša odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje. Sadržaj državnih obveza naveden je u brojnim međunarodnim konvencijama i deklaracijama o ljudskim pravima, koje je Bosna i Hercegovina prihvatila.

Osim što predstavlja kršenje ljudskih prava, rodno zasnovano nasilje predstavlja istodobno uzrok i posljedicu nejednakih odnosa moći između muškaraca i žena. To je pitanje javnog zdravstva s ozbiljnim posljedicama po fizičko, seksualno, reproduktivno i mentalno zdravlje.

Nasilje je, generalno, svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile, odnosno svako drugo postupanje koje može prouzrokovati ili prijeti opasnost da bi moglo prouzrokovati: fizičku ili psihičku bol, osjećaj straha ili osobne ugroženosti ili povredu dostojanstva, oštećenje imovine ili ozbiljnu prijetnju takvim oštećenjem kod druge osobe.

Važno je naglasiti da se nasilje dešava u svim društvenim slojevima i svim zemljama svijeta; predstavlja oruđe u rukama onih koji imaju moć, kako bi pokazali ili pojačali svoju kontrolu nad onima koji tu moć nemaju ili je imaju u manjoj mjeri.

Nasilje uvijek pretpostavlja zlouporabu moći u odnosima koji se temelje na nejednakosti i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava.

Suglasno dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), zdravstveni sektor mora osigurati da se smanji broj službi i pružatelja usluga koje žrtva treba kontaktirati i da joj se olakša pristup potrebnim uslugama na primjeren način, poštujući njezino dostojanstvo i povjerljivost, te dajući prioritet njezinoj sigurnosti. 

Zbog navedenog, Federalno ministarstvo zdravstva je u kontinuitetu uključeno u provođenje cijelog niza mjera i aktivnosti, namijenjenih uspostavljanju što kvalitetnijeg odgovora zdravstvenog sustava na rodno zasnovano nasilje. 

Značajan korak na tom putu je bilo adaptiranje Resursnog paketa za odgovor zdravstva na rodno zasnovano nasilje (donesen za globalnu primjenu). Cilj izrade seta publikacija na ovu temu u Federaciji BiH je da se jasno ukaže na potrebu zaštite zdravlja žrtava, prvenstveno žena, koje trpe bilo koji oblik rodno zasnovanog nasilja, da se ukaže na to kako spriječiti nasilje, kako prepoznati žrtve, te posebno kako osigurati sveobuhvatan intra- i intersektorski sustav zaštite zdravlja ovih žrtava. Pri tome je važno naglasiti da svako postupanje zdravstvenih profesionalaca prema žrtvama mora biti bazirano na osnovnim stručnim standardima i načelima koji su uspostavljeni međunarodnim propisima. Radi se o standardima koji po prvi put na sveobuhvatan način daju adekvatan okvir za učinkovit odgovor na pružanje pomoći, potpore i zaštite osobama koje trpe rodno zasnovano nasilje. Postupanje zdravstvenih profesionalaca u Federaciji BiH mora biti usklađeno s navedenim Resursnim paketom, što ide u susret i ispunjavanju obveza utvrđenih Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Federalno ministarstvo zdravstva je, u razdoblju od 2014. do 2024. godine, zajedno sa svojim partnerima, organiziralo obuke u području rodno zasnovanog nasilja za više od 2.500 zdravstvenih djelatnika i suradnika s fokusom na razumijevanje koncepta rodno zasnovanog nasilja, prepoznavanja tog nasilja i postupanja sa žrtvama.

Također, provedene su tri obuke usmjerene na strukturirani rad s počiniteljima nasilja u obitelji, koji se provodi kroz zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja. Do sada su obuku završili predstavnici 27 centara za mentalno zdravlje u Federaciji BiH u kojima se navedena zaštitna mjera i provodi sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. 

Najvažnije publikacije koje se bave pitanjem rodno zasnvanog nasilja, a iz ugla sustava zdravstvene zaštite, su sljedeće:

JAČANJE ODGOVORA ZDRAVSTVENOG SISTEMA NA RODNO ZASNOVANO NASILJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

RESURSNI PAKET 


PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNIH USLUGA ŽRTVAMA RODNO 

ZASNOVANOG NASILJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

PRIRUČNIK 

OBUKA TRENERA ZA PSIHOSOCIJALNI TRETMAN 

POČINITELJA RODNO ZASNOVANOG NASILJA

PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA RODNO 

ZASNOVANOG NASILJA U PORODICI 

MODUL ZA OBUKU 

KLINIČKI POSTUPCI U SLUČAJEVIMA SILOVANJA 

VODIČ