Centar za transplantacijsku medicinu

U skladu sa članom 6. stav 4. Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja koji je donio Parlament Federacije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva je u 2014. godini formiralo Centar za transplantacijsku medicinu kao federalnu upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva.

U svrhu sprovođenja uzimanja i presađivanja organa i tkiva u svrhu liječenja, a u skladu sa članom 45. Zakona, Centar za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva obavlja sljedeće zadatke: 

• prikuplja i obrađuje podatke vezane uz provođenje jedinstvenog federalnog transplantacionog programa;
• sačinjava jedinstvenu federalnu listu čekanja;
• sačinjava listu mogućih primaoca organa i tkiva u cilju liječenja;
• vodi federalnu evidenciju obavljenih presađivanja organa i tkiva u cilju liječenja, evidenciju o praćenju njihovih rezultata, te izvještava Ministarstvo o obavljenim eksplantacijama i transplantacijama organa i tkiva;
• vodi registar ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija;
• vodi evidenciju o razmjeni organa i tkiva u okviru međunarodne i međuentitetske saradnje;
• najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće, dostavlja Ministarstvu izvještaje o radu Centra;
• obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Kontakt:

Telefon: +387 33 212 595