Liste lijekova

LISTA LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21), Odluka o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/22) i Odluke o dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/23) sa referentnim cijenama lijekova koje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17) izvršeno je usaglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 01.07.2023. godine i korekcijama objavljenih cijena uzimajući u obzir obaveze iz člana XII Odluke.

Temeljem člana 5. stav (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 30.10.2023. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/23).

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao i cijene lijekova na listi lijekova.

Napomena: Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.

LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Temeljem članka 44. stavak (1) Zakona o ljekarničkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke o Listi lijekova federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 47/19 od 05.07.2019. godine.

LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.