Subspecijalizacija

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/20).


Temeljem članka 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti specijalizacija, odnosno subspecijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku koji ima izdato odobrenje za samostalan rad, te koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse koji dodjeljuje specijalizaciju i koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita. Zahtjev za odobrenje specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, podnosi zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa zajedno sa osobnim zahtjevom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog suradnika, sukladno članku 14. naprijed navedenog Pravilnika.

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, Federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

Prijave za odobrenje specijalizacije i subspecijalizacije, kao i prijave za polaganje specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita dostavljaju se putem pošte Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica Maršala Tita br. 9.