Štampa

Javni konkurs - softverska rješenja za PZZ


Na osnovu člana 16. Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13), Federalno ministarstvo zdravstva o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
ZA PRIKUPLJANJE I VERIFIKACIJU SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

1. Objavljuje se Javni konkurs za prikupljanje i verifikaciju softverskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu
(u daljem tekstu: Verifikacija).

Definicija arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite podrazumijeva bližu sadržinu tehnoloških i funkcionalnih uvjeta za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Tehnološki i funkcionalni uvjeti za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđeni su u Prilozima 1, 2. i 3., (u daljem tekstu: tehnološki i funkcionalni uvjeti) Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Postupak usaglašavanja softvera sa tehničkim i funkcionalnim uvjetima iz Pravilnika podrazumijeva verifikaciju softverskog rješenja odgovarajućeg ponuđača.

2. Na javni konkurs mogu se prijaviti:

- pravna lica koja su registrirana za prozvodnju i/ili distribuciju softverskih rješenja, koja se koriste za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: aplikanti).

3. Cilj i svrha verifikacije

Verifikacija ima za cilj osigurati primjenu softverskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama, a koji će biti u skladu sa tehnološkim i funkcionalnim uvjetima propisanim Pravilnikom.

Tehnološki i funkcionalni uvjeti odnose se na:

- mrežnu i komunikacijsku infrastrukturu,
- IT hardver,
- sistemski i aplikativni softver.

4. Vrsta ustanove ili dijela ustanove i obuhvat softverskog rješenja

Softversko rješenje namijenjeno je domovima zdravlja, službama primarne zdravstvene zaštite.

Softversko rješenje treba da obuhvata službe primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Prilogom 2.4. tačka 2.4.1. Pravilnika.

5. Stručni uvjeti koje moraju ispuniti aplikanti

Aplikanti, odnosno ponuđači softverskog rješenja moraju ispuniti tehnološke i funkcionalne uvjete utvrđene u Prilozima 1, 2. i 3. Pravilnika.

6. Posebni uvjeti za aplikante

Aplikanti uz prijavu podnose sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz sudskog registra;
- naznaka kontakt osobe, telefon, e-mail;
- predmet ispitivanja usaglašenosti (softver namijenjen implementaciji u domovima zdravlja/službama primarne zdravstvene zaštite);
- naziv i verziju softverskog proizvoda;
- opis tehničke i stručne opremljenosti aplikanta;
- ukoliko je softver implementiran u sistemu zdravstva, aplikant dostavlja i naziv zdravstvenih ustanova u kojima je softver implementiran na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, te kontakt osobe u tim zdravstvenim ustanovama/službama primarne zdravstvene zaštite);
- reference kojima se dokazuje uspješna implementacija istih ili sličnih softverskih rješenja;
- dokaz o uplati naknade za provođenje postupka verifikacije.

Svaka stranica dokumentacije koja se prikaže uz prijavu mora biti parafirana od ovlaštene/odgovorne osobe aplikanta.

7. Naknada za provođenje postupka verifikacije i broj transakcijskog računa na koji se ista uplaćuje

Aplikant je dužan uplatiti naknadu za provođenje postupka verifikacije u iznosu od 5.000,00 KM.

Iznos naknade uplaćuje se na:

- Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH “Union banka” –
1020500000106698
- Budžetski korisnik – 2001001
- Vrsta prihoda - 722613

8. Rok i mjesto podnošenja prijave

Javni konkurs se objavljuje u dva dnevna lista i na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Javni konkurs ostaje otvoren 90 dana od dana posljednje objave.

Dokumenirane prijave dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

„FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Ul. Titova broj 9.
71000 Sarajevo“
sa naznakom

„Prijava za prikupljanje i verifikaciju softverskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu – ne otvarati.“

9. Kontakt osobe:

- dr. med. Ferid Huseinbegović, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
- Milada Simeunović, tel: 033 220 844, 
e.mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

10. Usaglašenost softvera sa tehnološkim i funkcionalnim uvjetima Pravilnika provjerava Stručna komisija imenovana od strane federalnog ministra zdravstva u realnom okruženju unutar konkretne zdravstvene ustanove, ili u razvojnom okruženju, odnosno van zdravstvene ustanove.

11. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Na poleđini koverte navesti naziv aplikanta, adresu i kontakt telefon.


PRAVILNIK O DEFINICIJI ARHITEKTURE ZDRAVSTVENO-INFORMACIONOG SISTEMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Službene novine FBiH", 82/13) 

Gdje se nalazimo?