Štampa

Saopštenje za medije - Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH

.

Povodom početka štrajka Strukovnog sindikata doktora medicine i doktora stomatologije FBiH (SSDMiS), odnosno zahtjeva za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, Federalno ministarstvo zdravstva ističe sljedeće:

Federalno ministarstvo zdravstva ima koordinirajuću ulogu u pregovorima o Kolektivnim ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine te se ovaj ugovor može zaključiti nakon dobijanja saglasnosti na ispregovarani Kolektivni ugovor od strane vlada kantona, na kantonalnom nivou, i to između osam vlada kantona koje su pristupile pregovorima i Strukovnog sindikata doktora medicine i doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvi sastanak pregovaračkih timova održan je 21.02.2017. godine, a na četvrtom sastanku  održanom 23.05.2017. godine, između ostalog, zaključeno je da se pregovori nastave na kantonalnom nivou kako bi se došlo do konačnog dogovora na zadovoljstvo i Sindikata i kantona koji su pristupili pregovorima.

Naglašavamo da Federalno ministarstvo zdravstva od tada nije pismeno obaviješteno, niti od vlada kantona, niti od strane Sindikata, o tome da li su potpisani Protokoli o pregovorima na kantonalnom nivou između kantonalnih vlada i SSDMiS-a, kao ni o nastavku i uspjehu pregovora na nivou kantona.

Ističemo da se koordinator pregovora – Federalno ministarstvo zdravstva, prema ranijem dogovoru, uključuje u ove pregovore, prema potrebi, i to na istovremeni i usuglašeni zahtjev i Sindikata i Pregovaračkog tima vlada kantona, a što je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH.

S tim u vezi, pozivamo kantonalne vlade i SSDMiS da, u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima iz ove oblasti, nastave pregovore kako bi dostigli realna rješenja na zadovoljstvo obje strane u pregovorima.

Podsjećamo, da je 15.02.2017. potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u području zdravstva na teritoriji FBiH između Nezavisnog strukovnog sindikata radni ka zaposlenih u zdravstvu FBiH, s jedne strane, i kantonalnih ministara zdravstva u vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, s druge strane.

Radi se o Kolektivnom ugovoru koji definiše prava i obaveze svih zdravstvenih radnika, uključujući i doktore medicine i stomatologije, obzirom da su članovi Nezavisnog sindikata i navedeni profili zdravstvenih radnika.  

Ovom kolektivnom ugovoru je naknadno pristupio i Unsko-sanski kanton, dok su u Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu zaključeni Kolektivni ugovori na nivou kantona.