Štampa

Specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije ("Službene novine Federacije BiH, broj 62/15).

Temeljem članka 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti specijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom suradniku koji ima izdato odobrenje za samostalan rad, te koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse koji dodjeljuje specijalizaciju i koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita. Zahtjev za odobrenje specijalizacije podnosi zdravstvena ustanova, odnosno fakultet, sukladno članku 12. naprijed navedenog Pravilnika.

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, Federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

Prijave za odobrenje specijalizacije i subspecijalizacije, kao i prijave za polaganje specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita dostavljaju se Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br. 9, drugi kat, soba 9 (Protokol Ministarstva).


LISTA ISPITIVAČA ZA SPECIJALISTIČKE I SUBSPECIJALISTIČKE ISPITE (475 KB)

 
Rješenje o visini naknade troškova za rad glavnih mentora i komentora kod obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža (555 KB) 

 Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije ("Službene novine FBiH, broj 62/15) - NORMATIVNI DIO (344 KB)

 PRILOG 1.1. - Planovi i programi specijalizacija za doktore medicine (2,32 MB)

 PRILOG 1.2. - Planovi i programi specijalizacija za doktore stomatologije (408 KB)

 PRILOG 1.3. - Planovi i programi specijalizacija za magistre farmacije (316 KB)

 PRILOG 1.4. - Planovi i programi specijalizacija za inženjere medicinske biokemije (244 KB)

 PRILOG 1.5. - Plan i program subspecijalizacija (712 KB) Dokumenti potrebni za odobrenje specijalizacije (34,5 KB)


 Dokumenti potrebni za odobrenje polaganja specijalističkog ispita (111 KB)


 Obrazac specijalističke/subspecijalističke knjižice zdravstvenog radnika (328 KB)


Zahtjev za polaganje specijalističko/subspecijalističkog ispita (15 KB)


 


NAPOMENA: Specijalizanti, odnosno subspecijalizanti kojima je odobrena specijalizacija, odnosno subspecijalizacija saglasno propisima koji su važili do 20.08.2015. godine, tj. prije stupanja na snagu novog Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije ("Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), i koji nastavljaju obavljati specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju po ranije važećim propisima iz ove oblasti, iste mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

 Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije – osnovni tekst sa izmjenama i dopunama ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12) (232 KB)

 Plan i program specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije ("Službene novine Federacije BiH", 17/11) (1,7 MB)

 Planovi i programi specijalizacija za doktore medicine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/14) (5,4 MB)

 Planovi i programi specijalizacija za doktore stomatologije ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/14) (1 MB)

 

Štampa

Strani državljani i priznavanje specijalizacija obavljenih u inostranstvu

Štampa

Odobravanje specijalizacija odnosno subspecijalizacija na lični zahtjev

Troškovi obavljanja specijalističkog odnosno supspecijalističkog staža, po osnovu Pravilnika o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno supsecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/10), iznose 9.600 KM. S tim da se prva rata u iznosu od 4.800 KM uplaćuje prilikom odobravanja specijalizacije, a druga rata u iznosu od 4.800 KM u završnoj godini specijalizacije odnosno supspecijalizacije. Troškovi polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita se posebno plaćaju, a iznose 1.000 KM.

 Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno supsecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev (117 KB)

 
Dokumenti potrebni za odobravanje specijalizacije odnosno subspecijalizacije na lični zahtjev (124 KB)