Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

02.12.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE SANITARNE INŽINJERE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

16.11.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKE RADIOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

26.11.2015. godine u 16 sati. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

19.11. i 23.11.2015. godine u 16 sati.

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA MAGISTRE FARMACIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

12.11.2015. godine u 16 sati. 

NAPOMENA: Kandidati koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita do 29.10.2015. godine, polagat će ispit u gore navedenom terminu. Kandidati koji se budu prijavljivali za polaganje stručnog ispita u zvanju magistar farmacije nakon 29.10.2015., bit će pozvani na naredni ispitni rok o kojem će biti blagovremeno obaviješteni. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE FIZIOTERAPEUTE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.11. i 23.11.2015. godine u 16 sati.

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

24.11., 30.11. i 07.12. 2015. godine u 16 sati. 

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE MEDICINE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA:

1.Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona

2.Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž

3.Ovjerena kopija diplome

4.Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica 

Prijave je potrebno slati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem.

Štampa

Uputstvo za polaganje stručnih ispita

U Federalnom ministarstvu zdravstva stručni ispit polažu sljedeći profili:

- doktori medicine
- doktori stomatologije
- magistri farmacije
- diplomirane medicinske sestre
- diplomirani inžinjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike
- diplomirani inžinjeri medicinske radiologije
- diplomirani sanitarni inžinjeri
- diplomirani fizioterapeuti


Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica M. Tita br.9, drugi kat, soba 9 (Protokol Ministarstva).

Rad sa strankama je svakog dana od 9 do 12, drugi kat, soba 7. U istom vremenskom periodu možete dobiti dodatne informacije na broj telefona 033 207-272.

Neophodna dokumentacija za polaganja stručnog ispita koja se mora dostaviti kod ovog organa je:

- Uredno popunjena prijava koju popunjava zdravstvena ustanova koja je pripravnika primila na staž. (obrazac prijave sastavni dio Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, "Službene novine Federacije BiH" br. 6/11),
- Uredno popunjena i zaključena pripravnička knjižica,
- Ovjerena kopija diplome,
- Osobni zahtjev kandidata (obavezno naznačiti adresu i broj telefona),
- Osobe koje su mijenjale prezime obavezno dostaviti vjenčani ili rodni list.

Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 300.00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.

Štampa

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Štampa

Obavijest o primjeni novog Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Pravilnik o pripravničkom i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (u daljem tekstu: Pravilnik) objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 6/11 od 09.02.2011.godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, 17.02.2011.godine.

Obzirom na česte upite u vezi primjene određenih odredbi navedenog pravilnika, daju se slijedeća pojašnjenja:

1. Saglasno članu 29. pripravnik koji je počeo pripravnički staž prema propisima koji su važili na području Federacije Bosne i Hercegovine, na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, isti će obaviti na način i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, ako je to povoljnije za pripravnika.

To podrazumijeva da je pripravnik u nastavku obavljanja započetog staža (počev od 17.02.2011. godine) u obavezi da obavi preostale programske cjeline utvrđene gore navedenim Pravilnikom, a koje su srazmjerno umanjene u odnosu na raniji Pravilnik kojim je pripravnički staž bio utvrđen u trajanju od 12 mjeseci.

2. Također u članu 27. Pravilnika utvrđeno je da zdravstveni radnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja po bolonjskom procesu i u okviru studija obavili stručnu praksu, koja je podudarna sa planom i programom pripravničkog staža utvrđenim ovim pravilnikom, ne obavljaju pripravnički staž.

Pravo pristupanja stručnom ispitu, saglasno navedenoj odredbi, zdravstveni radnici će moći ostvariti kada saglasno nastavnom planu i programu studija, u okviru obrazovanja na fakultetima zdravstvenog usmjerenja, obave stručnu praksu za određeno stručno zvanje, a koja će biti ekvivalentna/podudarna sa planom i programom pripravničkog staža utvrđenog Pravilnikom.

Štampa

Ispitna pitanja i cjeline

DOKTORI MEDICINE

1. KIRURŠKA GRUPA (kirurgija, ginekologija i akušerstvo, ORL, oftalmologija)
2. INTERNISTIČKA GRUPA (interna medicina, pedijatrija, neuropsihijatrija, dermatovenerologija, infektologija)
3. URGENTNA MEDICINA
4. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (opća medicina, medicina rada, higijensko-epidemiološka djelatnost i socijalna medicina)
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DOKTORI STOMATOLOGIJE

1. PEDODONCIJA I ORTODONCIJA
2. PRIMARNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I URGENTNA MEDICINA
3. STOMATOLOŠKA PROTETIKA, ORALNA KIRURGIJA
4. LIJEČENJE BOLESTI ZUBA, LIJEČENJE BOLESTI USTA I PARODONCIJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE

1. ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH PACIJENATA (17KB)

2. ZDRAVSTVENA NJEGA INFEKTOLOŠKIH PACIJENATA (14 KB);

    HITNA MEDICINSKA POMOĆ (14KB)
3. ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (16KB)

4. ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH I ONKOLOŠKIH PACIJENATA.

5.  SOCIJALNA MEDICINA SA ORGANIZACIJOM i EKONOMIKOM ZDRAVSTVA (104KB)

6. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

1. BAKTERIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
2. BIOHEMIJA; HEMATOLOGIJA
3. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA, MEDICINSKA INFORMATIKA SA STATISTIKOM I OBRADA LABORATORIJSKIH PODATAKA
4.  HITNA MEDICINSKA POMOĆ, JAVNO ZDRAVSTVO (120 KB)
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

1. DIGITALNE I KLASIČNE METODE RADIODIJAGNOSTIKE
2. RADIODIJAGNOSTIKA
3. RADIOTERAPIJA
4. ZAŠTITA OD ZRAČENJA
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav FBiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz oblasti radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

1. STRUČNA ISPITNA PITANJA (50 KB)
2. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

1.  KINEZITERAPIJA (65 KB)
2. FIZIKALNA TERAPIJA (12 KB)
3. MANUALNA MASAŽA (25 KB)
4. JAVNO ZDRAVSTVO, HITNA MEDICINSKA POMOĆ
5. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO) (22 KB)

MAGISTRI FARMACIJE

 Ispitna pitanja (93,0 KB)

Pravni dio (23 KB)