Štampa

Strategija razvoja primarne zdravstvene zaštite

Svrha ovoga dokumenta je da doprinese razvoju primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastoji razviti zdravstveni sektor na način koji će poboljšati učinkovitost, ujednačenost i kvalitet usluga. Ključna pitanja u zdravstvenom sektoru u pogledu strategije jačanja primarne zdravstvene zaštite odnose se na: finansijsku održivost; neučinkovito pružanje usluga; ograničen insitucionalni kapacitet i institucionalna fragmentacija, kao i neujednačen pristup zdravstvenoj zaštiti.

Vlada trenutno sarađuje sa međunarodnim agencijama na riješavanju navedenih pitanja.Posebno se u ovom procesu ističu Svjetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija, Švicarska razvojna koorporacija (SDC), Europska unija, Japanska međunarodna razvojna agencija (JICA), Vijeće Europe i Kanadska međunarodna razvojna agencija koje daju financijsku i tehničku podršku ,te na taj način aktivno doprinose razvoju primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine.

Uprkos veoma složenom okruženju, dosta toga je urađeno u Federaciji BiH na reformi zdravstveneog sistema.Prioritet je bila reforma primarne zdravstvene zaštite s akcentom na razvoj obiteljske medicine a što je dobra osnova na kojoj je moguće nastaviti sa uspješnim razvojem.

Veliki broj interesnih grupa želi da se dinamika implementacije reforme primarne zdravstvene zaštite ubrza pa je stoga potrebno što prije donijeti strateški dokument koji bi dao dalje smjernice i razriješio sve dileme kako kod korisnika usluga tako i kod davalaca

Izmjene legislative , definiranje uloge timova obiteljske medicine u zdravstvenom sistemu i jasnije definiranje djelokruga usluga primarne zdrasvtvene zaštite uspostavljanje novih mehanizme plaćanja, definiranje finansijskih poticaja za timove obiteljske medicine u cilju poboljšavanja uspješnosti – kako bi se pokazala veća predanost timovima obiteljske medicine i kvalitete, pojašnjavanje uloge specijalista na primarnom nivou zdravstvene zaštite i razgraničćenje sa sekundarnom zdravstvenom zaštitom –– kako bi se bolje definirali mehanizmi upućivanja pacijenata na viši nivo zdravstvene zaštite kao i pojašnjavanje, prava građana i osiguranika samo su dio izazova kroz koje trebamo proći.

Stoga ovaj dokument prestavlja samo jedan put do cilja,do kojega možemo stići zajedno. 

 Strateški plan razvoja primarne zdravstvene zaštite (1,70 MB)