Štampa

Obavijest o izmjenama Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

.

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/13, 74/14, 94/15, 12/16, 25/17 i 6/18)...

...sa referentnim cijenama lijekova koje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17) obavještavamo sve zainteresirane strane da je Povjerenstvo Federalnog ministarstva zdravstva za stavljanje i skidanje lijekova sa Listi lijekova u Federaciji BiH izvršilo usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 01.06.2018. godine i korekcijama objavljenih cijena od 15.06.2018. uzimajući u obzir obaveze iz članka XII Odluke.

O prednjem se informirate radi znanja, do konačnog usvajanja i objavljivanja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

U prilogu ove obavijesti nalaze se revidirane liste lijekova A i B.

LISTA A (222 KB)
LISTA B (184 KB)