Štampa

Lista korisnika dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću

.

fmz noviNa temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)...

... i članka 9. stavak (2) i (3) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15 i 11/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 336. sjednici, održanoj 27.10.2022. godine, donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću.

Odluka ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/22)