Štampa

IPA AdriaHealthMob

.

O PROJEKTU

Na osnovu potpisanog IPA Ugovora o subvenciji zaključenog između "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie programmazione, Parci, Territorie, Valutalizioni ambientali, Energia-Servizio Cooperazione Territoriale-IPA Adriatic" koja nastupa kao Upravno tijelo Jadranskog programa prekogranične saradnje i Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 131. sjednici, održanoj 10.09.2014. godine, donijela Odluku o prihvatanju granta namijenjenog za finansiranje Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite.

Ukupan budžet za implementaciju Projekta osiguran je iz granta Europske pomoći za unapređenje regionalne saradnje u oblasti zdravstva između osam zemalja IPA jadranske inicijative (Federacija BiH, Hrvatska, Albanija, Crna Gora, Grčka, Italija i Slovenija) u smislu unapređenja razmjene informacija, dostupnosti zdravstvenih usluga, racionaliziranja mobilnosti korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga.

Poseban značaj implementacije navedenog projekta predstavlja činjenica da je Federaciji Bosne i Hercegovine i uopće Bosni i Hercegovini prvi put dodijeljen liderski status u implementaciji IPA projekta, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva.

Liderska uloga Federalnog ministarstva zdravstva podrazumijeva obavljanje koordinacije sa svim partnerima, procesuiranje finansijskih sredstava, davanja saglasnosti za dostavljene izvještaje, kao i odgovornosti za implementaciju i rezultate.

Projekat (u daljem tekstu: AdriHealthMob) koordinira i implementira Federalno ministarstvo zdravstva, Sektor za implementaciju projekata.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta je razvoj i pilotiranje prekograničnog modela održive i efikasne komunikacije i razmjene podataka i iskustava među pružaocima zdravstvenih usluga i usluga njege, a u svrhu smanjenja nepotrebnog kretanja korisnika zdravstvenih usluga i usluga njege i pružaoca istih.

AdriHealthMob takođe ima za cilj i da uspostavi trajna i obostrana korisna partnerstva između javnih i privatnih zdravstvenih institucija, univerziteta, istraživačkih centara i donosioca odluka u sektorima zdravstva u oblasti jadransko-jonske makro regije.

Specifični ciljevi projekta su:
• Identifikacija i mapiranje dobrih praksi u sektorima zdravstva i zdravstvene njege u jadransko-jonskoj makro regiji koji mogu odgovoriti na potrebe održivih modela transporta i kreiranja mreže inovativnih rješenja;
• Definiranje pilot inicijativa za održivi transport u sektorima zdravstva i njege;
• Implementacija sistema za prikupljanje, sistematizaciju i analizu podataka, informacija i strategija s ciljem planiranja funkcionalnog modela prekograničnog transporta u sektorima zdravstva i njege;
• Uvođenje ICT (informatičke i komunikacijske tehnologije) rješenja u sektore zdravstva i zdravstvene njege unutar Jadransko-jonske makro regije kroz razvoj i pilotiranje IT platforme za komunikaciju i razmjenu podataka i iskustva profesionalca u sektorima zdravstva i zdravstvene njege;
• Modernizacija informacionih tehnologija u sektorima zdravstva i zdravstvene njege kao i uvođenje savremene medicinske opreme na lokacijama povećanog protoka putnika;
• Promocija zajedničkih protokola i predstavljanje prijedloga, vodiča i preporuka za održivu, međusektorsku prekograničnu strategiju za donosioce odluka u sektorima zdravstva i njege, kao i planiranje modernih i efikasnih transportnih usluga u sektorima zdravstva i njege

AKTIVNOSTI

Aktivnosti se implementiraju kroz osam komplementarnih i međuovisnih tematskih radnih paketa. Za svaki paket je odgovoran jedan od partnera sa izuzetkom Federalnog ministarstva zdravstva koje je kao lider odgovorno za pripremu i koordinaciju projektnih aktivnosti (radni paket 0 koji je podrazumijevao pripremne aktivnosti, te radni paket 1 koji podrazumijeva aktivnosti menadžmenta i koordinacije) te za provođenje mapiranja zdravstvenih institucija i institucija zdravstvene njege (radni paket 4).

Projektne aktivnosti započele su sa identifikacijom postojećih iskustava u oblasti transporta u zdravstvenom sektoru kako bi se definirale buduće aktivnosti za unapređenje ovog sektora.

Nadalje, prikupljanje podataka o zdravstvenim uslugama, mobilnosti u zdravstvu, te njihovoj dostupnosti, predstavljaju jednu od ključnih aktivnosti projekta. Značaj projekta ogleda se u promoviranju novih informacionih tehnologija u sektoru zdravstva te uvođenju održivih i trajnih modela menadžmenta u oblasti zdravstva i zdravstvene njege što će imati snažan utjecaj na mobilnost u ovoj oblasti.

Projektne aktivnosti uključuju implementaciju, testiranje, procjenu i validaciju eksperimentalnih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje mobilnosti u oblasti zdravstva i zdravstvene njege.

Projektom je također predviđena realizacija protokola o saradnji u oblasti transporta u Jadransko-jonskoj regiji.

OBAVEZE PARTNERA PO RADNIM PAKETIMA

RADNI PAKETI 0,1,4
Bosna i Hercegovina; Federacija BiH, pored toga što je lider i ključni koordinator projektnih aktivnosti (radni paketi 0,1) sa ostalim partnerima je odgovorna za provedbu radnog paketa broj 4. Ovo podrazumijeva provođenje istraživanja kojim bi se prikupile detaljne informacije o ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge, te usluge zdravstvene njege na području Federacije Bosne i Hercegovine, a radi mapiranja postojećih ustanova zdravstvene zaštite i ustanova koje pružaju njegu (javni i privatni sektor). Za tu svrhu pripremljeni su posebni upitnici:

ustanove zdravstvene zaštite  
ustanove za njegu 

Prikupljeni podaci o zdravstvenim ustanovama i ustanovama zdravstvene njege iz Federacije BiH, kao i ostalih sedam zemalja učesnica Projekta unosit će se u jedinstvenu bazu.

RADNI PAKET 2
Cilj radnog paketa 2 za koji je odgovoran COOSS Marche iz Italije je da rezultate AdriHealthMob projekta učini vidljivim i pristupačnim široj javnosti i nosiocima projekta. Aktivnosti koje se provode u okviru ovog paketa usmjerene su na poboljšanje efikasnosti komunikacije, razmjene informacija te promocije projektnih aktivnosti. Ove aktivnosti imaju za cilj podizanje svijesti o značaju projekta, te definiranje i promoviranje zajedničkih strategija, politika i protokola. U okviru ovih aktivnosti predviđena je izrada vodiča, planova i strategija te procedura za provođenja monitoringa rezultata projekta.

RADNI PAKET 3
Radni pakete 3, za koji je odgovoran Politehnički univerzitet Marche iz Italije, podrazumijeva identifikaciju dobrih praksi u jadranskoj-jonskoj regiji te pružanje kritičkog i analitičkog osvrta na prošla i trenutna iskustva u modelima transporta i mobilnosti u zdravstvenom sektoru i sektoru njege, kako bi se definirale strategije za održive modele transporta u prekograničnom zdravstvenom sektoru i sektoru zdravstvene njege.

RADNI PAKET 5
Radnog paket 5, za koji je odgovoran „Tetras business consulting, limited liability company“ iz Slovenije, podrazumijeva implementacije informacionih tehnologija u oblasti pružanja zdravstvenih usluga i usluga zdravstvene njege, koje će omogućiti uvođenje održivih i trajnih modela menadžmenta u zdravstvu te ostvariti značajan utjecaj na transport i pokretljivost u oblasti zdravstva. Informacione tehnologije predstavljaju ključni alat za održive promjene i inovacije kada je u pitanju mobilnost u oblasti zdravstva te promoviranje optimizacije i racionalizacije transportnog sistema. Uvođenjem informacionih tehnologija će se ostvariti konkretni i operativni rezultati (npr. smanjenjem saobraćaja u glavnim gradovima, smanjiće se emisija opasnih gasova itd.) u skladu sa izvještajem radne grupe o eZdravlju “Redesigning health in Europe for 2020”.

RADNI PAKET 6
Radni paket 6 za koji je odgovorno Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske podrazumijeva implementaciju, testiranje, procjenu i validaciju eksperimentalnih inicijativa s ciljem optimizacije usluga transporta u oblasti zdravstva i zdravstvene njege. Pilot aktivnosti se odnose na upotrebu informatičkih resursa u oblast transporta, opremanje aerodroma, implementaciju operativnog centra za daljinsko upravljanje integriranim sistemom zdravstvene brige i transporta te uspostavljanje sistema rezervacije koji bi bio operativan na cijelom području Jadranske regije. Radni paket 6 uključuje i pripremu internih dokumenata za planiranje, implementaciju, nadzor, procjenu i evaluaciju svih planiranih pilot projekata.

RADNI PAKET 7
Radni paket 7 za koji je odgovorna Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, podrazumijeva koordiniranje uspostavljanja zajedničkih procedura i prekograničnih protokola o saradnji u oblasti održive transportne strategije u zdravstvenom sektoru. U okviru ovog radnog paketa predviđena je priprema smjernica za definiranje politike, instrumenata, mreža, modela, učesnika i resursa za efikasno usvajanje održivog trasportnog modela u oblasti zdravstva.

OČEKIVANI REZULTATI

• Uspostavljena baza podataka sa mapiranim i sistematiziranim institucijama i ustanovama u sektorima zdravstva, njege i dobrih praksi u jadransko-jonskoj makro regiji;

• Unaprijeđena komunikacija, pristupačnost i mobilnost u sektorima zdravstva i njege kroz korištenje inovativnih ICT inicijativa i praksi;

• Poboljšana komunikacija i razmjena podataka među pružaocima usluga zdravstvene zaštite i njege u jadransko-jonskoj makro regiji;

• Istestirana inovativna ICT rješenja i integrirana medicinska pomoć na lokacijama povećanog protoka putnika;

• Promoviran koncept održivog transporta u sektorima zdravstva i njege, utemeljen potpisanim Sporazumom na zajedničkom i integriranom međusektorskom planiranju u jadransko-jonskoj makro regiji.

OSTALE NOVOSTI:  IPA AdriaHealthMob

 


 Kvartalni Izvještaj o napretku Projekta za period 01. juli – 30. septembar 2015. godine (550 KB)

 Kvartalni Izvještaj o napretku Projekta za period 01. oktobar – 31. decembar 2015. godine (380 KB)