Štampa

Poziv svim subjektima u sektoru zdravstva da se uključe u reviziju

Početkom 2015. godine na snagu je stupila Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/14 i 107/14) koja sadrži i nomenklaturu usluga zdravstvene zaštite.

Saglasno tački XVb. Naredbe praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite osigurava se putem Stručne komisije koju formira federalni ministar zdravstva posebnim rješenjem, a koja u svom radu sarađuje sa zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim profesionalcima, komorama u zdravstvu, stručnim udruženjima, zavodima zdravstvenog osiguranja i drugim subjektima u sektoru zdravstva. Stručna komisija najmanje jednom godišnje revidira standarde i normative zdravstvene zaštite, kao i nomenklaturu usluga zdravstvene zaštite utvrđene ovom Naredbom.

Spomenuta Stručna komisija imenovana je rješenjem federalnog ministra zdravstva broj: 01-33-1946-2/22 od 20.06.2022. godine sa zadatkom da prati i analizira primjenu standarda i normativa zdravstvene zaštite i nomenklature zdravstvenih usluga.

Nakon urađene revizije od strane Stručne komisije, u julu 2018. godine federalni ministar zdravstva je na osnovu člana 35. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), donio Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 58/18.

Napominjemo da u skladu sa tačkom XVb. Naredbe, svi relevantni subjekti u oblasti zdravstva (zdravstvene ustanove, zdravstvene profesionalce, komore u zdravstvu, stručna udruženja, zavode zdravstvenog osiguranja i dr.) svoje primjedbe, prijedloge i sugestije u vezi sa primjenom Naredbe mogu dostavljati na adresu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Titova broj 9, Sarajevo, sa naznakom “Za Stručnu komisiju za praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite“, kako bi komisija iste mogla uzeti u razmatranje, te shodno tome predložiti potrebne mjere.

Uključivanje što šire stručne zajednice je od ogromnog značaja za unapređenje ovog temeljnog dokumenta u oblasti zdravstva, te vas pozivamo i molimo da dostavite sve svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedenu adresu.  

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji.

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 82/14)
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 107/14)
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 58/18)