Štampa

Mentori i komentori

.

Temeljem članka 5. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika („Sl. novine FBiH“, broj: 75/20 i 99/21), kao i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99) federalni ministar zdravstva je donio Listu glavnih mentora i komentora za specijalizacije, odnosno subspecijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika:

ZDRAVSTVENI RADNICI

 Klinički centar Univerziteta Sarajevo
Univerzitetski klinički centar Tuzla
 Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać
 Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar
Kantonalna bolnica Zenica
 HB „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila
 Opšta bolnica Konjic
 Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo
 Opća bolnica Tešanj
 JU Bolnica Travnik
 JU Kantonalna bolnica Goražde
Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
 Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 Stomatološki fakultet Univerziteta Sarajevo
 Farmaceutski fakultet Sarajevo
 Dom zdravlja Kantona Sarajevo
 Dom zdravlja Mostar
 Dom zdravlja Tuzla 
 Dom zdravlja Zenica
Dom zdravlja Konjic
Dom zdravlja Srebrenik
 Poliklinika „Svjetlost“ Sarajevo
 Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
 Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH
 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
 Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona
 Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
 Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona
 Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
 Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
 Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona
 JU Lječilište „Reumal“ Fojnic

ZDRAVSTVENI SURADNICI

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

NAPOMENA: Zdravstvene ustanove, odnosno institucije mogu osobe sa liste glavnih mentora imenovati kao komentore za istu granu specijalizacije odnosno subspecijalizacije.