Štampa

Stručni ispiti za farmaceutske inspektore

Kandidat za polaganje stručnog ispita za farmaceutskog inspektora podnosi prijavu Federalnom ministarstvu zdravstva (Titova 9, 71 000 Sarajevo. Uz navedenu prijavu prilaže: 

  • ovjerenu fotokopiju diplome;
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
  • dokaz o radnom iskustvu u struci;
  • ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.


Troškovi polaganja stručnog ispita za farmaceutskog inspektora iznose 1.000,00 KM. Navedeni iznos se uplaćuje na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077, poziv na broj: 2000160900.

Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora ("Službene novine FBiH", br. 95/14) (1,06 MB)