Štampa

Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012-2013

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 33. sjednici, održanoj 18. januara 2012. godine usvojila je Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji BiH 2012-2013. godine.

Naime, u cilju provođenja Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., dopunjene i izmijenjene Protokolom iz 1972. o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencije o psihotropnim materijama iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnim drogama i psihotropnim materijama iz 1998., Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „PSBiH”) usvojila je u februaru 2006. godine “Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini” (u daljem tekstu: Akcioni plan ) ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4. marta 2009. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, održanoj 26. marta 2009. godine, donijela je Odluku o usvajanju Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2009-2013 („Sl. Glasnik BiH“ 31/09).

Istim članom 7. spomenutog Zakona u stavu 2. je precizirano da Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti treba da donese Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga (u daljem tekstu Akcioni plan). Vijeće ministara BiH je na svojoj 99. sjednici održanoj 24. septembra 2009. godine razmotrilo i usvojilo Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009-2013 ( „Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“ 8/10). Na svojoj 151. sjednici održanoj 25. maja 2011. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je razmotrilo i usvojilo Informaciju o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini, te dalo brojne preporuke svim nivoima vlasti.

Također, državnim Akcionim planom je predviđeno da se izrade Akcioni planovi borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u entitetima i Brčko Distriktu. Na osnovu Državnog akcionog plana i preporuka iz spomenute Informacije Federalno ministarstvo zdravstva je zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaduženo za koordinaciju izrade Akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga (288KB)