Štampa

Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH

Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018. Dokument je izrađen tokom 2007. godine od strane radne grupe koju je uspostavilo Federalno ministarstvo zdravstva.

Dokument se temelji na analizi osnovnih funkcija sistema: savjesno upravljanje, finansiranje, resursi u zdravstvu i pružanje usluga, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Svrha dokumenta je jasno definisanje vizije i ciljeva za razvoj savremenog, kvalitetnog, racionalnog i gospodarski održivog zdravstva, što prema ocjenama mnogih domaćih i međunarodnih stručnjaka podrazumijeva uspostavu integrirane zdravstvene zaštite uz istovremenu učinkovitu kontrolu kvalitete i potrošnje, te odgovorno upravljanje raspoloživim resursima. Samo izgradnja ovakvog zdravstvenog sistema može voditi ka potpunom psihičkom i fizičkom blagostanju, te stvoriti pretpostavke za poboljšanje socijalnog statusa pojedinca što onda predstavlja osnovu za ekonomski razvoj društva.


Koncept razvoja zdravlja ima mnogo sličnosti sa ekonomskim razvojem. Oba pomenuta procesa su rezultat aktivnosti koje uključuju mnoge sektore društva, kao i populaciju u cjelini, kroz individualne i kolektivne odluke i akcije. Interesantan je podatak da se doprinos medicinskih usluga dobro razvijenog zdravstvenog sistema poboljšanja zdravlja stanovništva procjenjuje na svega 10%, a ostatak je rezultat rada drugih sektora.

U ovom dokumentu navedeni su ključni principi kojima ćemo se voditi prilikom implementacije strateškoga plana kao i opći i specifični ciljevi koje želimo postići u predviđenom roku. Potpuniji pregled stanja u oblasti samoga zdravstva, ali i u okruženju koje utječe na zdravlje, te nalaz karakteristika i problema na koje će se odnositi reforme zdravstvenog sistema, se nalazi u dokumentu situacione analize, koji je izradila radna grupa, kao dio aktivnosti na identificiranju područja i prioriteta na koje je potrebno usmjeriti pažnju, a koji se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

NAPOMENA: Važenje Strateškog plana je produženo do kraja 2020. godine na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17). Članom 37. stav (1) Zakona, koji je usvojen 2017. godine, utvrđuje se da „postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na snagu novog ciklusa planiranja sukladno odredbama člana 27. ovog Zakona“. Novi ciklus planiranja treba da obuhvati period od 2021. do 2027. godine.


 Cjelovit dokument (935 KB)

Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema