Mentori i komentori

Temeljem članka 5. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika („Sl. novine FBiH“, broj: 75/20 i 99/21), kao i članka 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99) federalni ministar zdravstva je donio Listu glavnih mentora i komentora za specijalizacije, odnosno subspecijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika:

ZDRAVSTVENI SURADNICI

NAPOMENA: Zdravstvene ustanove, odnosno institucije mogu osobe sa liste glavnih mentora imenovati kao komentore za istu granu specijalizacije odnosno subspecijalizacije.