Štampa

Federalne liste lijekova

.

LISTA LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/17).

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.

Odluka o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH", broj 56/13) (212 KB)

 Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH", broj 25/17) (335 KB)


25.06.2018.

Obavijest o izmjenama Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/13, 74/14, 94/15, 12/16, 25/17 i 6/18) sa referentnim cijenama lijekova koje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17) obavještavamo sve zainteresirane strane da je Povjerenstvo Federalnog ministarstva zdravstva za stavljanje i skidanje lijekova sa Listi lijekova u Federaciji BiH izvršilo usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 01.06.2018. godine i korekcijama objavljenih cijena od 15.06.2018. uzimajući u obzir obaveze iz članka XII Odluke.

O prednjem se informirate radi znanja, do konačnog usvajanja i objavljivanja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

U prilogu ove obavijesti nalaze se revidirane liste lijekova A i B.


LISTA A (250 KB)
LISTA B (185 KB)


 

LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Na temelju članka 44. stav (1) Zakona o ljekarničkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici održanoj 24.03.2016. godine, donijela je Odluku o izmjenama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

 Lista lijekova fonda solidarnosti FBiH („Službene novine FBiH“, 24/16) (480 KB)


LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 56/13) (305 KB)

 Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine FBiH“, broj 94/15) (1,14 MB)

Odluka o dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 25/17) (156 KB)