Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

.

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 14.08.2020. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva...

...potrebno dostaviti dokumentaciju u skladu sa čl. 18. i 19. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova (“Službene novine Federacije BiH” broj 45/13) u cilju pokretanja aktivnosti revizije listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listama lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije listi lijekova.