Štampa

Federalne liste lijekova

.

LISTA LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

S ciljem usklađivanja cijena lijekova utvrđenih Odlukom o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21) sa referentnim cijenama lijekova koje objavljuje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 3/17) izvršeno je usuglašavanje sa cijenama lijekova objavljenim na stranici Agencije 01.07.2022. godine i korekcijama objavljenih cijena uzimajući u obzir obveze iz članka XII Odluke.

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 334. sjednici, održanoj 13.10.2022. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/22).

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova), kao i cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Odluka o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja (A i B lista)
Odluka o dopunama Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Napomena: Federalna lista lijekova sadrži generičke nazive lijekova i temeljem ove liste se usaglašavaju kantonalne pozitivne liste lijekova, koje pored generičkih sadrže i zaštićene nazive lijekova. Prilikom usaglašavanja pozitivnih listi lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, kantoni su slobodni u odabiru zaštićenih naziva lijeka, ali onih proizvođača lijekova koji ispunjavaju predviđene kriterije utvrđene člankom 9 Zakona o lijekovima, kao i federalnom Odlukom. To znači da Federalna  lista lijekova predstavlja osnovu na temelju koje svako kantonalno ministarstvo zdravstva izrađuje pozitivnu listu lijekova kantona i istu dostavlja na usvajanje vladama kantona.

S tim u vezi, napominjemo da za informacije koji generički ili zaštićeni nazivi lijekova se nalaze na kantonalnim pozitivnim listama lijekova, odnosno koje lijekove možete dobiti na recept, bez ili sa participacijom, treba da se obratite matičnom kantonalnom ministarstvu zdravstva odnosno kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja.

Ističemo da cijene navedene na Federalnoj listi lijekova ne podrazumijevaju konačne cijene za koje se lijek može kupiti u ljekarni u slučaju da lijek tog generičkog naziva ne bude uvršten na pozitivnu listu lijekova kantona.


 

LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI

Temeljem članka 44. stavak (1) Zakona o ljekarničkoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a koja se financira sredstvima fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluke o Listi lijekova federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 47/19 od 05.07.2019. godine.

Lista lijekova federalnog fonda solidarnosti FBiH („Službene novine FBiH“, broj 47/19) (296 KB)LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Temeljem članka 5. stavak (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH", broj 47/22) (181 KB)

Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 47/22) (476 KB)

______________________________________________________________________________

Novo obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je rok za predaju dokumentacije za  reviziju Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i reviziju liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH produžen do 01.05.2023.

_______________________________________________________________________________________

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 17.03.2023. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova s listi lijekova, obvezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova (“Službene novine Federacije BiH” broj 45/13) u cilju pokretanja aktivnosti revizije listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listama lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije listi lijekova.

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH

Obavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 17.03.2023. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju u skladu s članom 13. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj  36/11) u cilju pokretanja aktivnosti revizije liste lijekova Fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listi lijekova fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije liste lijekova Fonda solidarnosti.