Štampa

Usmjerene specijalizacije


U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije ("Službene novine Federacije BiH, broj 62/15).

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

LISTA ISPITIVAČA ZA SPECIJALISTIČKE I SUBSPECIJALISTIČKE ISPITE(480 KB)

 Rješenje o visini naknade troškova za rad glavnih mentora i komentora kod obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža (555 KB)

 Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije - normativni dio ("Službene novine Federacije BiH, broj 62/15) (344 KB)

 PRILOG 1.5. - Plan i program subspecijalizacija (712 KB)


Dokumenti potrebni za odobravanje subspecijalizacije

 Dokumenti potrebni za odobrenje polaganja subspecijalističkog ispita (111 KB)

Zahtjev za polaganje specijalističkog/subspecijalističkog ispita (15 KB)


NAPOMENA: Specijalizanti, odnosno subspecijalizanti kojima je odobrena specijalizacija, odnosno subspecijalizacija saglasno propisima koji su važili do 20.08.2015. godine, tj. prije stupanja na snagu novog Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije ("Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), i koji nastavljaju obavljati specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju po ranije važećim propisima iz ove oblasti, iste mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

 Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije – osnovni tekst sa izmjenama i dopunama ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12) (232 KB)

 Plan i program specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije ("Službene novine Federacije BiH", 17/11) (1,7 MB)