Štampa

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23.12.2016. godine donijela Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021.

  bosanski (3,1 MB)

hrvatski (3,2 MB)

srpski (3,1 MB)

Strategy for advancement of rights and status of persons with disabilities in the Federation of Bosnia and Herzegovina (2016-2021) (3 MB)

Štampa

Rezolucija o dijabetesu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici održanoj 15.11.2012.godine donio je Rezoluciju o dijabetesu.

 REZOLUCIJA O DIJEBETESU (213 KB)

Štampa

Strategija o rijetkim bolestima FBIH 2014-2020

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine dala saglasnost na Strategiju o rijetkim bolestima Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2020. godina), koja je izrađena uz podršku Ureda Evropske komisije za BiH.

 Strategija o rijetkim bolestima FBiH 2014-2020 (544 KB)

Štampa

Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017.

Na 75. sjednici, koja je održana 11.3.2013. godine Federalna vlada usvojila je Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za period od 2013. do 2017. godine.

Ciljevi Strategije su unapređenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju. Zadaci su i adekvatnija priprema djece za školu, kao i unapređenje zdravlja, prevencija, ponašanja i napredovanja školske djece.

 Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017. (452 KB)

Štampa

Strategija borbe protiv dijabetesa u FBiH 2014-2024

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je 2012. godine usvojio Rezoluciju o dijabetesu, kojom se predlaže Federalnom ministarstvu zdravstva da u saradnji sa upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama izradi Federalnu strategija borbe protiv dijabetesa 2014. – 2024. u kojoj će sveobuhvatno zaživjeti principi navedeni u Rezoluciji.

Na osnovu preporuka ove Rezolucije i u skladu sa europskim opredjeljenjima, Federalno ministarstvo zdravstva imenovalo je Koordinacioni radni tim za dijabetes kojem je dodijeljen zadatak da utvrdi prijedlog strategije. U izradi prijedloga strategije, Koordinacioni radni tim rukovodio se stručnim i naučnim principima, te smjernicama Internacionalne dijabetes federacije (IDF) za izradu i implementaciju nacionalnih dijabetes programa, kao i drugim domaćim i međunarodnim izvorima, uvažavajući lokalne prilike i potrebe.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donio Odluku o prihvatanju Strategije.

 STRATEGIJA BORBE PROTIV DIJABETESA U FBIH 2014-2024 (626 KB)