Štampa

Strategija borbe protiv dijabetesa u FBiH 2014-2024

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je 2012. godine usvojio Rezoluciju o dijabetesu, kojom se predlaže Federalnom ministarstvu zdravstva da u saradnji sa upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama izradi Federalnu strategija borbe protiv dijabetesa 2014. – 2024. u kojoj će sveobuhvatno zaživjeti principi navedeni u Rezoluciji.

Na osnovu preporuka ove Rezolucije i u skladu sa europskim opredjeljenjima, Federalno ministarstvo zdravstva imenovalo je Koordinacioni radni tim za dijabetes kojem je dodijeljen zadatak da utvrdi prijedlog strategije. U izradi prijedloga strategije, Koordinacioni radni tim rukovodio se stručnim i naučnim principima, te smjernicama Internacionalne dijabetes federacije (IDF) za izradu i implementaciju nacionalnih dijabetes programa, kao i drugim domaćim i međunarodnim izvorima, uvažavajući lokalne prilike i potrebe.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donio Odluku o prihvatanju Strategije.

 STRATEGIJA BORBE PROTIV DIJABETESA U FBIH 2014-2024 (626 KB)